flyt

Flyt Narvik - et aktivitets-og friluftstilbud til besvær?

10. mai | Tekst : Jon Arne Østvik, Flyt Narvik 
I flere år har en liten gruppe mennesker arbeidet for å etablere et tilbud til byens befolkning som i dag mangler. En urban møteplass for unge og gamle, uten innbytterbenk og hvor alle kan føle mestring.

Uansett om man er to år eller 80, er funksjonsfrisk eller har funksjonsnedsettelse, singel eller med stor familie, skal «Flyt – Narvik Bike & Skatepark» være et sted hvor man kan være i aktivitet og møte andre mennesker.
     

Vi hadde ikke lagt ned så mye tid og ressurser dersom vi ikke selv mente dette var en god ide. Når planene ble lansert, ble vi derfor også svært glade for at så mange andre beboere i Narvik delte vår entusiasme. Spesielt har vi satt pris på tilbakemeldingene fra barn og ungdom som imøteser en realisering av planene med stor forventning.
 

Stor applaus og gode tilbakemeldinger fra Narvik Pensjonistforening var like velkommen. Vi forventet likevel ikke at samtlige innbyggere i vår kommune kom til å være like positive. Vi inviterte derfor til folkemøte og har gjennomført et eget møte med parkens naboer. I tillegg har vi svart på telefonsamtaler og e-poster, og gjennomført særmøter. Det skal være åpning for andre meninger og tanker, og vi skal lytte til dem alle. Vi forventer likevel at også vi blir lyttet til, og at diskusjonen omhandler hva vi faktisk planlegger å gjøre og ikke hva noen tror vi skal gjøre.
 

Derfor mener vi også at det hadde vært fornuftig å starte denne dialogen når planene faktisk var klare for presentasjon. Likevel har Naturvernforbundet i Narvik, og noen enkeltpersoner, startet en kampanje mot et framtidig byggetrinn som ikke er ferdig utarbeidet. Nærmere bestemt våre planer om å etablere sykkelstier i «Jaklaskogen». Informasjon om våre tanker om stiene, og hva vi vil legge vekt på, er tidligere gitt til forbundet. Til tross for dette ser vi nå at det spres uriktig informasjon om våre planer i sosiale medier, og i brev til offentlige etater.
 

For å unngå at uriktig informasjon skal få grobunn i befolkningen, finner vi det derfor riktig å korrigere uttalelsene fra Naturvernforbundets leder. I brev til kommunen viser forbundet til at våre planer vil gjøre «et stort inngrep i et godt etablert friluftsområde».
 

Det sies videre at stiene vil bli brukt til konkurranse og «hard sykling» som vil fortrenge dagens brukere av skogen og som «definitivt kommer i konflikt med eksisterende bruk». Vi forstår ikke hvordan Naturvernforbundet kan være så kategorisk i sin beskrivelse av negative konsekvenser av et forslag som ikke er ferdig utviklet. Det største problemet er likevel at anklagene bygger på uriktige antagelser.

Det har hele tiden vært en forutsetning for våre planer at etableringen av sykkelstier ikke skal ha negativ innvirkning på dagens bruk av området.
   
De som i dag benytter den gamle lysløypa, Mathildestien, Galapagos og Lyngedahlstien skal fortsatt kunne gjøre dette. Den eneste forskjellen vil være at bruken av disse stiene, i motsetning til i dag, ikke vil inkludere aktiv sykling. Vi ønsker å tilrettelegge for mer bruk, ikke annen.
 

Målgruppen for sykkelstiene er barn og unge. Adrenalinsøkende voksne vil nok ikke finne disse stiene særlig interessante og frykten for at Jaklaskogen skal bli full av syklister i vill konkurranse er derfor ubegrunnet. Derimot vil det bli holdt konkurranser i pumptracken som Naturvernforbundet ikke har innvendinger mot.
 

Som forbundet peker på, er det bygd flere gapahuker i skogen. De mener selv det er snakk om tre, men det riktige er faktisk fire. Ingen av disse vil uansett bli berørt og vil fortsatt være tilgjengelig for alle. I tillegg håper vi å skaffe midler til å bygge mange nye grill- og rasteplasser. Vårt håp er nemlig at skogen vil være et yndet utfartssted for familier og venner som ønsker å tilbringe en dag ute i friluft. Parken skal være tilgjengelig for alle, hele året, og uten krav om betaling.
  

Naturvernforbundet synes videre å være bekymret for at skogen vil bli hogget ned når stiene etableres. Som vi har poengtert en rekke ganger, ønsker vi imidlertid å bevare skogen slik den er. Det er nemlig hverken nødvendig eller ønskelig å hogge skog for å etablere sykkelstier i Jaklaskogen. Hele meningen med slike stier er at de skal svinge seg frem mellom trær, og over røtter og steiner. Å bevare skogen, og redusere vårt fotavtrykk der, er av aller høyeste prioritet. Vi ønsker å tilrettelegge for aktivitet i skogen slik at alle, inkl. rullestolbrukere, kan glede seg over fysisk aktivitet og naturen som omgir dem.
  

Til sist fremhever forbundet at Jaklaskogen er hjem til en rekke krigsminner fra andre verdenskrig. Det er riktig, og når sant skal sies er det langt flere av disse enn byens befolkning synes å være oppmerksom på. Dette skyldes nok at flere av de ligger utenfor stiene og fordi de er overgrodde av vegetasjon. De er dermed ikke så lett tilgjengelig hverken for innbyggere eller turister. Også dette håper vi imidlertid å få gjort noe med når vi vurderer å la noen av stiene gå forbi disse minnesmerkene. Det hadde da også vært kjempefint om noen i tillegg satte opp et skilt som forklarer hva vi ser på.
  

Vi er oppmerksomme på at Jaklaskogen er viktig for mange av byens innbyggere. Det er derfor svært viktig at vi arbeider i åpenhet og med respekt for andres meninger. Vi vil av denne grunn søke aktiv dialog med alle som har mening om våre planer, herunder kritikk. Vi føler oss sikker på at eventuelle uheldige virkninger av stiene vil kunne avhjelpes dersom man snakker sammen. Vi vil derfor invitere Naturvernforbundet til en dialog om våre planer når tiden er moden for det. Vi vil lytte og håper at forbundet vil gjøre det samme.

Mange av dere har sikkert registrert at Naturvernforbundet i Narvik har startet en kampanje som søker å stanse oss fra å realisere de 3 gjenværende byggetrinnene. Det er helt greit å ha en annen mening i denne saken, men det er ikke greit at de sprer uriktig informasjonen om hva vi ønsker å få til og hvilke konsekvenser dette har. Vi har forsøkt å besvare Naturvernforbundet i denne kronikken.