Vedtekter

Vedtekter for Narvikregionen Næringsforening SA. Revidert av årsmøtet 28.05.19

 

 • Rev. Gen.fors. 18.04.94

 • Rev. Gen.fors. 04.04.95

 • Rev. Gen.fors. 06.04.00

 • Rev. Gen.fors. 13.06.02

 • Rev. Gen.fors. 26.04.05
 • Rev. Gen.fors. 10.05.07

 • Rev. E.o. generalforsamling 08.01.08

 • Rev. Gen.fors. 17.04.08

 • Rev. Gen.fors. 11.03.11 (navneendring)
 • Rev 21.12.12

 • Rev årsmøtet 30.06.14

 • Rev årsmøtet 29.05.17

 • Rev årsmøtet 28.05.19

        
Vedtekter for Narvikregionen Næringsforening SA    

 

§1

Narvikregionen Næringsforening SA er et samvirkeforetak uten økonomisk formål, med vekslende medlemstall og begrenset ansvar. Foreningskontoret er i Narvik. 
 

§2

Narvikregionen Næringsforening SAs formål er å fremme næringsutviklingen i Narvikregionen. I samarbeid med myndigheter på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå, skal Narvikregionen Næringsforening SA bidra til at Narvik og regionens næringsliv får best mulig arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter.

Narvikregionen Næringsforening SA kan søke medlemskap i andre sentrale organisasjoner av betydning for virksomheten.
 

§3

Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og institusjoner med tilknytning til og/eller interesse for næringsvirksomhet.
Narvikregionen Næringsforening SAs organisasjon er en selvstendig juridisk person. Kun styret eller daglig leder med prokura kan forplikte Narvikregionen Næringsforening SA.
 

§4

Narvikregionen Næringsforening SAs inntekter består av kontingent/serviceavgift og inntekt fra egen forretningsvirksomhet. Medlemmene hefter ovenfor foreningen bare med sin serviceavgift, og har ikke ansvar overfor tredjemann. Det er ikke noe andelsinnskudd i dette samvirkeforetak. De som ønsker å være medlem får tilsendt en giro med kontingent/serviceavgift, om de godkjennes som medlem, og blir medlem når denne er betalt. Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet. Kontingenten fastsettes som en årlig avgift. Serviceavgiften fastsettes ut fra medlemmets omsetning i siste tilgjengelige regnskapsår. Serviceavgiften fastsettes av årsmøtet i Narvikregionen Næringsforening SA. Om serviceavgiften ikke er betalt innen 30.juni, kan styret med én måneds varsel beslutte at medlemskapet skal opphøre. Hvis et medlem ønsker å si opp sitt medlemskap, må dette gjøres skriftlig til administrasjonen innen 31. desember for påfølgende medlemsår. Ved opphør av medlemskapet tilbakebetales det ikke serviceavgift. Overskudd eller egenkapitalen i selskapet skal benyttes til formålet og vil ikke kunne deles ut til medlemmene.
 

§5

Narvikregionen Næringsforening SAs organisasjon består av årsmøte, styre og sekretariat. Årsmøtet avholdes årlig innen 30. juni. Medlemmer innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen følger saksliste, årsmelding, regnskap, strategiplan og innstilling fra valgkomité. I årsmøtet har hvert medlem 1 stemme. Årsmøtet velger møteleder. 
 

§6

Narvikregionen Næringsforening SA ledes av et styre på 8 medlemmer der ett av disse skal representere håndverk og industri. Styret skal være representative for medlemmene, også
geografisk. Styrets medlemmer velges for 2 år. Leder og nestleder bør ikke være på valg samme år.
 

§7

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Valg av møteleder.
2. Styrets årsberetning.
3. Vedtektsendringer.
4. Regnskap for siste kalenderår.
5. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
6. Fastsettelse av kontingent/serviceavgift.
7. Valg av styre. Årsmøtet velger styrets leder og nestleder.
8. Fastsettelse av styrehonorar.
9. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
10. Valg av valgkomité (3 medlemmer)
11. Andre saker som styret legger fram.

Saker som ønskes behandlet til ordinært årsmøte må være innkommet til styret sendes 2. måneder før ordinært årsmøte. 
 

§8

Narvikregionen Næringsforening SA administreres av et sekretariat etter retningslinjer trukket opp av styret. Styret vedtar organisasjons- og bemanningsplan. Styret godkjenner igangsetting av tiltak/prosjekter. Før tiltak iverksettes, må nødvendig finansiering være sikret. Styret kan opprette utvalg. 
 

§9

Styret skal ha regelmessige møter, og med innkalling skal det følge saksliste. Styret er beslutningsdyktig med minst 3 medlemmer. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Protokollen undertegnes av styrets medlemmer. Signatur gis til to medlemmer av styret i fellesskap.Styret kan meddele prokura.
 

§10

Ved vedtak om oppløsning avgjør årsmøtet disponering av Narvikregionen Næringsforening SA sine midler. Aktiva skal tilfalle formål som fremmer næringsutviklingen i Narvikregionen.