Narvik havn
Foto: Narvik havn

Høringssvar – Nytt lovforslag skal sikre norske lønnsvilkår på skip

11. juni | Tekst : Næringsarena Nord
Dette er et høringssvar fra Næringsarena Nord. Vi er et samarbeidsorgan som består av 14 næringsforeninger fra hele Nord-Norge og representerer 7000 bedrifter.


Vi er ikke blant de som er invitert til å gi innspill i saken. Siden konsekvensene for Nord-Norge kan bli store, ønsker vi likevel å benytte muligheten til å besvare regjeringens høring knyttet til endringer i allmenngjøringsloven og sektorlovgivning med hensyn til skipsfart.

    

Intensjonen i lovforslaget om å fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv, beskytte arbeidstakerne, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse er god, og støttes av oss. Samtidig har vi vanskelig for å se at endringene ivaretar disse intensjonene på en tilstrekkelig god måte, og vurderer risikoen for en betydelig nedside som langt større enn potensialet for å oppnå ønskede mål. Lovforslaget vil kunne få store negative konsekvenser, som etter vår vurdering rammer Nord-Norge spesielt.

Når man må forholde seg til norske lønns og arbeidsbetingelser etter å hatt en samlet seilingstid i norske farvann på over 50% av tiden vil konsekvensen være at cruisebåtene stopper eksempelvis i Ålesund. Seiler de lengere nord vil det nye lovforslaget slå inn. Dette lovforslaget vil ramme Nord-Norge hardt slik det nå foreligger. Cruiseturismen utgjør en betydelig del av verdiskapningen i reiselivet og annet næringsliv.

Cruiseanløpene fordeler seg over hele året, og er således svært viktig for å skape helårlige arbeidsplasser innenfor en reiselivsnæring som tidligere har vært mer sesongavhengig. Leverandører av opplevelser, mat og tjenester til turister og rederier risikerer at livsgrunnlaget forsvinner med et pennestrøk. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for deres inntekter, med ingen umiddelbar eller langsiktig løsning for å kompensere for tapet. Resultatet kan være nedskalering eller i verste fall permanent nedleggelse av bedrifter, noe som vil føre til tap av arbeidsplasser i mange små kystsamfunn. Dette er naturligvis stikk i strid med målsettingen om å skape trygge, norske arbeidsplasser, og er en dramatisk konsekvens som Næringsarena Nord ikke på noen måte kan akseptere.


Når lovforslaget vurderes, er det avgjørende å ta hensyn til disse konsekvensene. Selv om vi støtter intensjonen om å sikre rettferdige lønnsvilkår for sjøfolk, må vi også beskytte de små bedriftene som utgjør livsnerven i våre kystsamfunn. Det er nødvendig å finne en balanse som sikrer rettferdige lønnsvilkår til sjøs, samtidig som vi opprettholder et levedyktig næringsliv på land.

Frykten for de negative konsekvensene understøttes av Holmefjordutvalgets rapport, som i stor grad danner grunnlaget for lovforslaget, hvor det står: «Utvalget mener samtidig at skip i internasjonal cruisevirksomhet som anløper norsk havn ikke bør omfattes av et slikt krav [om norske lønns- og arbeidsvilkår]. En stor landbasert turistnæring er bygget opp rundt internasjonal cruisetrafikk, og det vil kunne ha betydelig negative konsekvenser om internasjonale cruiserederier legger om sine anløp». Dersom Norge som destinasjon blir mindre attraktiv vil det kunne medføre at de få norske arbeidstakerne om bord på fartøyene taper konkurransekraft, da deres største fortrinn er kjennskap til og erfaring fra norskekysten. Det er videre mer sannsynlig at rederiene lar utenlandske ansatte seile med høyere lønn i perioden skipet er i Norge enn at de tilsetter flere norske arbeidstakere. For norske sjøfolk, som tilsynelatende er tenkt ivaretatt gjennom forslaget, vil nettoresultatet med stor sannsynlighet være negativt.
 

Næringsarena Nord er overrasket over forslagets manglende utredninger knyttet til miljøperspektivet. Mange havner i nord har i samarbeid med andre cruisrederier arbeidet med seilingsruter som er tilpasset «slow steaming». Dette er et tiltak som reduserer utslipp fra skip under fart, og gjør det mulig å inkludere flere nærliggende destinasjoner. Slik lovforslaget er utformet kan det motarbeide «slow steaming», slik at både miljøet og destinasjonene påvirkes negativt.
  

En svekkelse av cruisenæringen vil også påvirke investeringene på de ulike havnene i Nord-Norge. Blant annet er cruisenæringen sentral i de investeringene som gjøres, og som er planlagt på mange havner i vår landsdel med å legge til rette for landstrøm til større fartøy, inklusive cruiseskip. Landstrøm er et viktig tiltak for å redusere miljøpåvirkningen fra skipstrafikken. Dette er kostnadsintensive investeringer og avtaler med cruiserederiene ligger i bunn for å kunne gjennomføre disse.. En nedgang i cruiseaktiviteten kan påvirke muligheten flere lokale aktører har til å gjennomføre grønne investeringer og det vil dermed være et skritt tilbake i omstillingen fra fossilt til fornybart.
  

Det kan videre oppstå en uheldig konkurransevridning gjennom økte kostnader for sjøtransporten til Nord-Norge, som således vil favorisere godstransport på vei fremfor sjø. Vi vurderer dette som i strid med nasjonale målsetninger, og kontraproduktivt med tanke på å nå fastsatte klima- og miljømål. I ytterste konsekvens kan økt tungbiltrafikk på til dels dårlige veier i Nord-Norge gi forhøyet risiko for alvorlige ulykker, men også støy-, kø- og kapasitetsproblemer.
  

Oppsummert stiller Næringsarena Nord seg positive til en tanke om å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk, uavhengig av skipets tilhørighet eller flaggstat, og mener ikke at Nord-Norge som landsdel skal selges på billigsalg. Samtidig er de potensielle konsekvensene av endringene svært store, og vi har en berettiget frykt for at dette vil ramme vår landsdel i størst grad.

Generelt er konsekvensene ved lovforslaget på langt nær godt nok utredet. Næringsarena Nord mener derfor at lovforslaget ikke bør gjennomføres, subsidiært at det må endres slik at cruisetrafikken får vilkår som gir likhet for å kunne nå alle havner i Norge, samt at godstrafikk ikke omfattes av loven.Næringsarena Nord:
Alta Næringsforening
Bodø Næringsforum
Brønnøy Næringsforum
Fauske Næringsforum
Hammerfest Næringsforening
Harstadregionen Næringsforening
Lofoten Næringsforum
Meløy Næringsforum
Mosjøen Næringsforening
Narvikregionen Næringsforening
Næringsforeningen i Finnsnesregionen
Næringsforeningen i Tromsøregionen
Ranaregionen Næringsforening
Røst Næringsforening